നടി രേഖയുടെ സീരിയലിനെ വെല്ലും ജീവിതം!! | Actress Rekha life storyപത്മാവതിയമ്മയുടെ ആരുമറിയാത്ത കഥ!! Actress rekha retheesh was on spotlight when she was introduced to parasparam malayalam serial in…

source