ජුරාසික යුගයේ සත්ත්වයෙන් පණපිටින් හමුවෙයි – Michigan Collegeජුරාසික යුගය සැලකෙන්නේ මිහිමත සද්ධන්ත සතුන් ජීවත්වූ යුගයක් ලෙසයි. එම යුගය…

source