43 Replies to “ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI GOOGLE DỊCH!!! (Sơn Đù Vlog Reaction)”

  1. dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt từ ''thần chết'' và nó dịch là ''giáo dục''. thề luôn viết tiếng Việt vào ô text tiếng Anh vẫn ra

Comments are closed.